Küldetésünk

Mi, a Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye 2. sz. külsővati telephelyének dolgozói – attól a céltól vezérelten, hogy a tevékenységi körünkbe tartozó feladatokat a hazai és nemzetközi minőségi követelményeket egyaránt kielégítő színvonalon lássuk el a szolgáltatásainkat igénybe vevők megelégedésére – az alábbi missziós nyilatkozatot tesszük:

Telephelyünk , mint munkaszervezet mindennemű – az Alapító Okiratban meghatározott – tevékenységének ellátása során az alábbi értékeket helyezi előtérbe:

„Nyitottság, felkészültség, tisztesség”


Nyitottan működtetjük intézményünket, nyitottan kínáljuk szolgáltatásunkat, a szó fizikai és minden más értelmében. Nemcsak az ellátást igénybe vevők alkotmányban rögzített szabad mozgáshoz való jogát tartjuk rendkívül fontosnak, hanem azt is , hogy a nyitottság révén az intézmény a generációk egymás iránti fontosságát hirdetve, és a generációk találkozásának lehetőségét megteremtve tevékenyen is hozzájáruljon a bentlakásos ellátás – mint szolgáltatástípus – megismertetéséhez, népszerűsítéséhez, elfogadtatásához a tágabb értelemben vett közvélemény körében is. Olyan nyitott intézménymodellt hirdetünk, ahol a lakók a lehető leghosszabb ideig megtarthatják autonómiájukat, úgy hogy egyben elősegítjük a lakóhelyi integrációt is. Az intézmény vezetői – és annak valamennyi munkatársa – arra törekszenek, hogy a szakmai-, szellemi-, kulturális nyitottság jegyében a tevékenység végzése során keressék az újszerű, innovatív megoldásokat, és az intézmény módszertani feladataiból adódóan ajánlja, illetőleg továbbadja azokat más szociális szolgáltatóknak.

Felkészülten látjuk el a szolgáltatásainkat igénybe vevő idős embereket, felkészültek vagyunk vállalt feladataink ellátására. Rendkívül lényegesnek tartjuk azt, hogy az otthon személyzete napi munkája során ne csupán „ráérzésből” cselekedjék, hanem minden munkamozzanat megalapozott, a szakma követelményrendszerének megfelelő, szerzett, tanult ismereteken nyugvó tudatos tevékenység legyen. Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink szakmai és általános emberi intelligenciája átlagon felüli legyen. Dolgozóink szakmai ismereteinek karbantartására, folyamatos továbbfejlesztésére nagy hangsúlyt helyezünk. Hisszük, hogy csak magas fokú hozzáértéssel nyújthatunk megnyugtatóan színvonalas, minőségi szolgáltatást intézményünkben, ahol a munka tárgya maga az ember. Módszertani tevékenységünk végzésének alapkövetelménye az azonnali, gyors információ-, ill. ismeretszerzés, és ezek korrekt, torzításmentes továbbadása, valamint a mindenkor aktuálisan rendelkezésre álló, megbízható tudás.

Tisztességgel dolgozunk, cselekszünk, élünk. Munkatársainkkal szemben alapvető elvárás az emberi tisztesség, a közalkalmazotthoz méltó magatartás munkaidőben és munkaidő után, szolgálatban és magánéletben egyaránt. Szakmai – erkölcsi - etikai követelmény, hogy az intézményi ellátottak a szolgáltatás igénybe vétele során ne kerülhessenek kiszolgáltatott, függő helyzetbe az alkalmazottaktól, hogy az itt folyó munka alapja a humánum, az empátiás, odaforduló, támogató magatartás legyen, s hogy az intézmény ne „munkahely jelleget” öltsön, hanem az otthon lakóinak tényleges „otthona” legyen. Az intézmény szervezeti kultúrájának elvárt elveként jelenik meg az a követelmény, hogy a dolgozók – fentebb említett – szakmai hozzáértéséhez szervesen kapcsolódjék az emberi tisztesség, mint meghatározó érték.